Databeskyttelseserklæring webside og serviceydelser for BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH

 

1. Om os
2. Hvorfor behandler vi dine data?
3. Hvilke data vi indsamler om dig og behandler
4. Hvem har adgang til dine data, og hvem modtager dine data
5. Opbevaringsfrister
6. Dine rettigheder
7. Brug af vores webside – profiling, cookies og websporing
8. Supplerende oplysninger og bestemmelser til enkelte serviceydelsers

 

1. Om os

Vi, BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH, er ansvarlige for indsamling, forarbejdning og lagring af dine data. I vores Logo kan du finde flere oplysninger om os. .

TDen omhyggelige håndtering af dine persondata er meget vigtigt for os. Ved filbehandlingen overholder vi lovens bestemmelser, f.eks. den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR) samt de tilknyttede landespecifikke bestemmelser

Databeskyttelseserklæringen gælder for alle websider, der tilhører vores virksomhed, og som kan besøges under vores domæner (https://www.britax-roemer.dk). Hvis du inden for rammerne af vores tilbud skifter til websider fra andre udbydere, så gælder der egne databeskyttelsesregler, hvis indhold er de pågældende udbyderes ansvar.

Da vi vil give dig et omfattende overblik over, hvordan vi i vores koncern behandler personrelaterede data, finder du nedenstående et overblik over alle vores serviceydelser, i hvis forbindelse vi indsamler og behandler personrelaterede data.

Såfremt der gælder særlige eller yderligere betingelser for de enkelte serviceydelser eller vi beder dig om dit samtykke, gør vi inden du benytter den pågældende serviceydelse (f.eks. for modtagelse af nyhedsbrevet eller købet i vores online-shop udtrykkeligt opmærksom på dette.

Vi iværksætter desuden forskellige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personrelaterede data. Således overføres dataene mellem din webbrowser og vores servere principielt krypteret, desuden iværksætter vi løbende mange tekniske og organisatoriske tiltag for at beskytte dine data.

2. Hvorfor behandler vi dine data?

Du kan principielt benytte vores webside uden af afsløre din identitet. Hvis du lader dig registrere for en af vores personrelaterede serviceydelser, bruge vores online-shop eller abonnere vores nyhedsbrev, spørger vi dig efter dit navn eller andre personlige oplysninger. Du alene afgør, om du vil indtaste disse (udvidede data). Data, vi har altid har brug for kunne yde vore service, er markeret som obligatorisk.

Indsamlingen og forarbejdningen af dine personrelaterede data sker til følgende formål pga. følgende retsgrundlag:

- Indgåelse af en kontrakt iht.GDPR, art. 6, stk. 1 litra a) og b)
- Gennemførelse af en kontrakt iht. GDPR, art. 6, stk. 1, litra a) og b)
- Kundeadministration iht. GDPR, art. 6, stk. 1, litra a) og b)
- Kommunikation og dataudveksling iht. GDPR, art. 6, stk. 1, litra a), b), c), f)
- Public relations og alle typer reklame iht. GDPR, art. 6, stk. 1, litra a), f).
- Gennemførelse af aftale iht. GDPR, art. 6 stk. 1 litra a) og b)
- Sikring af den korrekte drift af et databehandlingsanlæg iht. GDPR Art. 6 stk. 1, litra c) og f) GDPR
- Udvalgsprocedurer inden for rammerne af medarbejder- og ressourceadministration på grund af art. 6 stk. 1 litra a), b) GDPR i forbindelse med. tysk BDSG-ny, § 26.

3. Hvilke data vi indsamler om dig og behandler

Vi indsamler forskellige kategorier af personrelaterede data. Personrelaterede data er alle oplysninger, som henviser til en identificeret eller identificerbar fysisk person; som identificerbar anses en fysisk person, der, direkte eller indirekte kan identificeres via tilordning af en identifikator, som eksempelvis et navn. Ved personrelaterede data forstår f.eks. oplysninger som dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din fødselsdato (såfremt angivet). Statistiske oplysninger, der hverken direkte eller indirekte kan bringes i forbindelse - som f.eks. populariteten af bestemte websider i vores udbud eller antal af brugerne på vores websider - er ingen personrelaterede data. Her genereres umiddelbart og middelbart indsamlede data. I begge tilfælde genereres data kun i nødvendigt omfang; dataene behandles udelukkende til de formål, der er angivet under nr. 2. Du afgør, om du vil overføre data, der optimerer din brug af vores serviceydelser, men ikke er absolut nødvendig til formålet. De pågældende datafelter er markeret som "valgfrit".

De umiddelbart genererede data omfatter:

- Tiltale og navn, f.eks. til personalisering af in brugerkonto eller til bestilling i vores online-shop
- Mailadresse og evt. en adgangskode, du har valgt, f.eks. for at bestille vores nyhedsbrev eller bruge din brugerkonto.
- Adressedata, f.eks. til at afvikle bestillingen (udlevering) inden for rammerne af vores online-shop
- Køretøjsdata ved brug af vores Fit Finder®
- Betalingsdata for at afvikle betaling af din bestilling
- Ansøgerdata, for at gennemføre vores online-jobansøgningsproces
- Data, du overfører aktivt og bevidst inden for rammerne rammen af vores serviceydelser.
- Yderligere data, du overfører frivilligt til os, eller de datafelter, du udfylder og som er markeret som "valgfrit".

Desuden genereres umiddelbart følgende data, når du gør brug af vores serviceydelser:

- Tekniske forbindelsesdata, f.eks. den kaldte side fra vores webudbud, din IP-adresse, forkortet med de sidste tre tal (undtagen betalingsprocesser, hvor vi af sikkerhedsårsager skal overføre hele IP-adressen til vores betalingsudbyder), dato og tid for kaldet, anvendt terminaludstyr. Dette sker for at kontrollere autorisering af handlinger og autentificering af den forespørgende bruger af vores serviceydelser. Retsgrundlag er GDPR, art. 6 stk. 1 litra c) i forbindelse med. art 32 og art. 6 stk. 1 litra f. Vores berettigede interesser er sikring af vores webserver, for f.eks. at forsvare os mod angreb, samt sikring af vores serviceydelsers funktionsdygtighed.
- Data, der genereres ved webside-sporing og e-mail/nyhedsbrev-sporing.
- Data, vi modtager ved afvikling af din bestilling i online hoppen via vores tjenesteydelser, eller f.eks. oplysninger om betalingssandsynligheden og betalingsforstyrrelser eller forsendelsesmeddelelser.

Mindreårige:

Vores webside henvender sig ikke til mindreårige, og vi genererer ikke målrettet personrelaterede data om mindreårige.

Såfremt personer under 16 år overfører personrelaterede data til os, er dette kun tilladt, såfremt indehaverne af forældremyndigheden selv har indvilget eller givet tilladelse til at den unge indvilger. Hertil skal vi iht GDPR, art. 8, nr. 2 modtage kontaktdataene for indehaveren af forældremyndigheden for at kunne verificere at indehaveren af forældremyndigheden har indvilget eller givet tilladelse til indvilgelsen. Disse data samt dataene vedrørende den mindreårige behandles så i henhold til nærværende databeskyttelseserklæring.

Såfremt vi konstaterer at en mindreårig under 16 år har sendt personrelaterede data til os uden at indehaveren af forældremyndigheden selv har indvilget eller har givet tilladelse til indvilgelse for den mindreårige, vil vi slette disse data omgående.

4. Hvem har adgang til dine data, og hvem modtager dine data

a) Adgang

Adgangen til dine personrelaterede data, der er gemt hos os, der begrænset til vores medarbejdere, og de serviceydere, vi har bemyndiget, og som pga. opgavestilling skal arbejde med disse personrelaterede data.

Såfremt tredje personer har adgang til dine data, har vi indhentet din tilladelse eller der findes et tilsvarende lovgrundlag.

For at kunne levere tjenesteydelser of for at behandle dine data gør vi også brug af serviceydere (f.eks. til hosting, forsendelse af nyhedsbreve,levering af bestilte varer, betalingsafvikling, forsendelse af breve eller e-mails samt vedligeholdelse og analyse af databaser, webside-optimeringer og videreudviklinger, sikring af vores webservere eller websidesporing). Såfremt der gælder særlige bestemmelser for disse, har vi nedenstående oplistet dem ved den pågældende service. Serviceyderne forarbejder dataene udelukkende efter vores instrukser og er blevet forpligtet til at overholde de gældende databeskyttelsesregler. Alle ordremodtagere er udvalgt omhyggeligt og modtager kun i det omfang og tidsrum adgang til dine data, som er nødvendig for at kunne du har levere ydelserne, eller i det omfang du har indvilget i databehandling og -brug.

b) Dataudveksling inden for koncernen

Den dataudveksling inden for den koncern, vi tilhører, finder sted inden for EU/EØS, og kun til interne administrationsformål. Såfremt en videregivelse af personrelaterede til vores virksomheder i tredje lande finder sted, så sker dette på basis af EU-standardaftalen 2010 iht. GDPR, art. 46, nr. 2 litra c i forbindelsen af EU-kommissionens beslutning af d. 05.02.2010 (2010/87/EU).

Ved koncernen forstår vi her koncernvirksomhederne iht. GDPR, artikel 4, nr. 19.

c) Dataoverførsel til tredje lande og retsgrundlag

Serverne af nogle af de tjenesteydere, vi gør brug af, befinder sig i USA og andre lande befinder sig uden for den Europæiske Union. Virksomheder i disse lande er underlagt en databeskyttelseslov, som ikke beskytter personrelaterede data på samme måde som det er tilfældet ved medlemslande i den Europæiske Union. For så vidt dine data forarbejdes i et land, der ikke har et anerkendt højt datasikkerhedsniveau som den Europæiske Union, sikrer vi via aftalemæssige reguleringer og andre anerkendte instrumenter, således at de personrelaterede data er tilsvarende beskyttet. Vi gør igen opmærksom på dette inden for den pågældende services ramme.

Såfremt en overførsel af personrelaterede data til tredjelande finder sted, sker dette på grundlag af EU-kommissionens betragtning vedrørende EU-U.S.-Privacy Shield iht. GDPR, art. 45 eller EU-standardkontrakt 2010 iht. GDPR art. 46 nr.. 2 litra c i forbindelse med EU-kommissionens af d. 05.02.2010 (2010/87/EU) eller pga. din tilladelse iht. GDPR art. 49, nr. 1 litra a).

d) Videregivelse til retshåndhævende myndigheder

Undtagelsesvist videregiver vi personrelaterede data til retshåndhævende myndigheder. Dette sker på baggrund af de relevante lovpligter, f.eks fra straffeloven, skattelovgivningen, lovgivningen vedrørende hvidvask eller regionale politilove.

5. Opbevaringsfrister

Vi gemmer personrelaterede data inden for lovens eller din tilladelses rammer.

For at fastlægge den konkrete opbevaringstid inddrager vi følgende kriterier:

Vi gemmer de personrelaterede data til formålet, de er indsamlet til, er bortfaldet (f.eks. ved afslutning af kontraktforholdet eller gennem den sidste aktivitet, hvis der ikke foreligger et varigt skyldnerforhold, eller ved tilbagekaldelse af din indvilgelse i den konkrete databehandling.

Dataene lagres derudover kun, hvis

- der findes opbevaringspligter iht. loven (f. eks. skatteloven og købeloven):
- dataene stadig er påkrævet til at gøre retskrav gældende eller udøver dem eller til at forsvare retskrav, f.eks. pga. teknologiske eller forensiske krav til forsvar mod angreb på vores webservere og deres forfølgelse.
- en sletning ville gå imod de involverede personers beskyttelsesværdige interesse: eller
- en anden undtagelse iht. GDPR, art. 17 nr. 3 gælder her.

6. Dine rettigheder

Du har en række lovrettigheder,som vi efterfølgende vil gøre opmærksom på. Desuden står også vores datasikkerhedsansvarlig selvfølgelig til rådighed for alle spørgsmål rundt om de data, vi har genereret og forarbejdet vedrørende din person under de nedenstående kontaktdata.

a) Ret til oplysning og dataoverførsel

Du har altid ret til oplysning om de personrelaterede data om dig, vi har behandlet.

Såfremt databehandlingen baserer på din indvilgelse eller en kontrakt iht. GDPR, art 6, nr. 1 b), kan du iht. GDPR, art. 20 nr. 1 DSGVO også kræve at modtage de personrelaterede data, vi har gemt om dig, i en struktureret i en struktureret, gængs og maskinlæseligt format. Efter dit ønske viderefører vi dataene også direkte til den modtager, du har bestemt.

b) Ret til korrektion, begrænsning og sletning

Desuden kan du iht. GDPR, art. 16 til 18 DSGVO kræve en korrektion, begrænsning (spærring)eller sletning af dine personrelaterede data af os, såfremt dataene blev forkert behandlet af os, der findes en årsag for den fortsatte databehandling, eller databehandlingen af forskellige love er blevet ulovlig, eller hvis det af andre lovlige årsager er blevet forbudt. Vi gør opmærksom på at din ret til sletning kan være begrænset af lovlige opbevaringspligter.

c) Ret til indsigelse

Baserer vores databehandling udelukkende på vores retmæssige interesse iht GDPR art 6 nr. 1 f) .kan du gøre indsigelser gældende iht. GDPR, art 21, nr. 1. Så holder vi op med at behandle dine data, medmindre vi kan dokumentere årsager til behandlingen, som er beskyttet af loven og som overvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller databehandlingen tjener til at opfylde, udøve eller forsvare et lovkrav. Desuden er du iht. GDPR, art. 21, nr. 2 altid berettiget at modsige brugen af dine data til fremtidige direkte reklamer.

d) Retten til hæve aftalen

Har du givet os tilladelse at behandle dine personrelaterede data via en tilladelse, er du iht. GDPR, art 7, nr. 3 berettiget til at hæve aftalen med fremtidig virkning.

e) Retten til klage ved opsynsmyndighed

Hvis du er af den opfattelse at vores behandling af dine personrelatede data overtræder den europæiske databeskyttelsesforordning eller andre nationale eller internationale datasikkerhedslove, kan du klage hos en opsynsmyndighed.

Kontaktdata for den pågældende opsynsmyndighed er:

Bayrisches Landesamt für Datenschutz (BayLDA)

Promenade 27
91522 Ansbach
Telefon: +49 (0) 981 53 1300
poststelle@lda.bayern.de

f) Kontaktdata

TFor at udøve dine rettigheder kan du sende os en formløs meddelelse til de nedenstående kontaktdata. Desuden rettes din tilbagekaldelse af din indvilgelse med den oplysning, hvilken samtykkeerklæring du vil tilbagekalde, til følgende kontaktdata:

Ansvarlig
BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Deutschland
Telefon: +49 (0) 8221-3670-0
Telefax: +49 (0) 8221-3670-210
datenschutz@britax.com

 

7. Brug af vores webside – profiling, cookies og websporing

a) Grundlæggende vedrørende cookies og opt-out-muligheder

I nogle områder på vores webside anvender vi såkaldte cookies, f.eks. for at genkende vores kunders præferencer og kunne udforme websiden tilsvarende optimalt. Dette tillader en lettere navigation og en stor grad af brugervenlighed på websiden Cookies hjælper desuden med at identificere hvilke områder af vores internetudbud der er særlig populær. Cookies er små filer, der gemmes på en besøgendes harddisk. De gør det muligt at gemme informationer i et vist tidsrum og identificere den besøgendes computer. Til en bedre brugeradministration og den individuelle fremstilling af ydelse anvender vi permanente cookies.

Desuden anvender vi såkaldte sessions-cookies, der slettes automatisk, når vi lukker browseren. Du kan indstille din browser således, at den informerer sig om cookiens placering. Således bliver brugen af cookies transparent for dig.

Cookies, der ikke er teknisk nødvendige, anvendes kun efter deres udtrykkelige samtykke, som selvfølgelig altid kan tilbagekaldes.

På vores webside har du under cookie-oplysninger accepteret følgende erklæring i den forbindelse:

Dette webside anvender såkaldte tracking-cookies eller sporingssoftware for at stille websidens hele funktionsomfang til rådighed og dermed at kunne give en bedre oplevelse af websiden. Nærmere oplysninger om de cookies og websporingsmetoder, vi anvender, samt de tilladelser du har givet os, findes i vores databeskyttelseserklæring under Fortrolighedspolitik. Teknisk nødvendige cookies eller vores sporingssoftware ativeres dog kun efter du har givet os din tilladelse.
[Indforstået]

Hvis du vil udelukke al brug af cookies, kan du ikke anvende alle funktioner på vores webside - inklusive muligheden af den cookie-baserede fravalg af sporing. Tillad evt. fravalg-cookies fra tjenester, hvor du vil forhindre sporing.

Vær også opmærksom på at sletning af alle cookies vil medføre, at også fravalg-cookies slettes. Disse skal derfor evt sættes igen Desuden er cookies bundet til en server, dvs. de skal principielt sættes for hver browser på hver enhed sættes igen å hver enhed du benytter. De nødvendige links findes nedenstående ved beskrivelsen på den pågældende service.

Nedenstående cookies anvender vi til følgende formål - såfremt du ikke har sat en eller flere fravalgs-cookies

 

b) Google Analytics

Denne webside bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google LLC („Google“). Google Analytics anvender såkaldte "cookies", dvs. tekstfiler, de gemmes på din computer, og som tillader en analyse af din brug af websiden. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette webside overføres som regel til en Google-server i USA og gemmes der. Hvis du aktiverer IP-anonymisering på denne webside, vil Google dog forinden forkorte din IP-adresse inden for den Europæiske Union eller i andre Kun undtagelsesvist overføres hele IP-adressen til en Google-server i USA og forkortes der. I vores navn vil Google benytte disse oplysninger til at evaluere din brug af vores webside, for at fremstille rapporter om aktiviteterne på websiden og for at tilvejebringe yderligere serviceydelser i forbindelse med brugen af websiden og internettet over for websidens ejer. Den IP-adresse, som overføres fra din browser til Google-Analytics, sammenkøres ikke med andre data fra Google.. En mulighed for at modsige webanalysen udført af Google Analytics er, at sætte en fravalgs-cookie, som instruerer Google ikke at gemme eller bruge dine data til webanalyse Bemærk at webanalysen ved denne løsning kun undlades, så længe fravalgs-cookien gemmes af browseren. Hvis du nu vil sætte en fravalgs-cookie, bedes du klikke på https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=en#disable.

Du kan også forhindre at der gemmes cookies ved at indstille din browser-software tilsvarende. Vi henviser dog ti, at du i så fald muligvis ikke kan benytte alle funktioner på dette webside i fuld omfang. Desuden kan du forhindre registrering af de data (inkl. IP-adressen), der genereres af cookien og som henviser til din brug af websiden hos Google og behandlingen af disse data hos Google, ved at downloade og installere det browser-plugin, der står til rådighed under følgende link. Det aktuelle link er: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Dataenes modtager: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

c) Forhandlersøgning /Google Maps

Anvendelse:

Vores hjemmeside bruger tjenesten ‚Google Maps‘. Ved åbning af Google Maps på denne hjemmeside, overføres der data til Google.

Den ansvarlige, som Google Maps drives sammen med på vores hjemmeside (‚Google‘):

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View
CA, 94043 USA

Ansvarlig for databehandlingen for inden for Den Europæiske Union / EØS og i Schweiz levende personer:
Google Ireland Ltd.
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4
Irland

I en aftale iht. art. 26 stk. 1 GDPR blev det mellem de fælles ansvarlige fastlagt, hvem der iht. GDPR påfylder hvilke forpligtelse:

Aftalen iht. art. 26 stk. 1 GDPR kan findes på følgende link:
https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/

Kontaktdata vedrørende databeskyttelse:

Databeskyttelsesrepræsentanten hos Google kan kontaktes via følgende webformular:
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=de

Kategorier for berørte personer:

Besøgende på vores hjemmeside, som bruger Google Maps

Kategorier for personlige data:

Data, som Google behandler om de besøgende på vores hjemmeside, fremgår af følgende link:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, suppleret med de specielle databeskyttelsesbestemmelser for Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Dataenes oprindelse

Google får de berørte personers data direkte eller fra vores hjemmeside.

Retsgrundlag for databehandling:

Vi bruger kun Google Maps med dit samtykke, art. 6 stk. 1 lit. a) DSGVO.
De retsgrundlag, som Google ligger til grund for databehandlingen, fremgår af følgende link:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, suppleret med de specielle databeskyttelsesbestemmelser for Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Formål med databehandlingen:

VI bruger Google Maps for at gøre det muligt for dig at planlægge en rute og forfølger derved følgende formål:

  • Ekstern præsentation og reklame
  • Kommunikation og dataudveksling
  • Event management
  • i givet fald kontraktforhandlinger og afvikling

Formålene, som Google forfølger med databehandlingen, fremgår af følgende link:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, suppleret med de specielle databeskyttelsesbestemmelser for Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Lagringstid:

Vi gemmer ingen data.
Google er forpligtet til opbevarinng og sletning af dataene. Informationer hertil fremgår af følgende link:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, suppleret med de specielle databeskyttelsesbestemmelser for Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Kategorier af modtagere:

Til de af Google behandlede data har vi eller vores medarbejdere ingen adgang.
De modtagerkategorier, som Google gør dataene tilgængelige for, samt informationer om koncerninterne dataudveksling fremgår af følgende link: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, suppleret med de specielle databeskyttelsesbestemmelser for Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Dataoverførsler til tredjelande:

Som led i Google Maps brug, bliver dataene også behandlet af Google LLC. Den dermed forbundne dataoverførsel til USA som tredjestat uden et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau er beskyttet EU-US Privacy Shield-certificering fra Google LLC:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
Grundet aftalerne vedrørende EU-US Privacy Shield skal Google også give de berørte personer forskellige rettigheder, som disse så kan gøre direkte gældende over for Google LLC: privacy-shield-google@google.com
Google vil overføre dataene uafhængigt af de berørte personers bopæl til de Forenede Stater, Irland og til ethvert andet land, hvor Google driver forretning og der gemme eller på anden måde behandle disse. De dermed forbundne dataoverførsler til tredjelande er beskyttet af en hensigtsmæssighedsafgørelse fra EU-kommissionen iht. art. 45 GDPR eller af egnede garantier iht. art. 46 GDPR:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de

Involveret logik og omfang af en profilering eller en automatiseret individuel beslutning baserede på de indsamlede data:

Såfremt de berørte personer kan spores grundet indsamlingen af deres data, det være sig ved brug af cookies eller lignende teknologier eller ved lagring af IP-adressen, er Google forpligtet til at informere om dette. Informationer hertil fremgår af følgende link:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, suppleret med de specielle databeskyttelsesbestemmelser for Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

De berørte personers rettigheder:

De fælles ansvarlige skal give de berørte personer forskellige rettigheder vedrørende behandlingen af deres data. De berørte personers rettigheder, fremgår at vores databeskyttelseserklæring. Disse så kan gøre direkte gældende over for Google.
Den for Google ansvarlige tilsynsmyndighed er:
Data Protection Commission
21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ireland
Webadresse: http://gdprandyou.ie/contact-us/

d) Google AdWords

Vores webside bruger tjenesten ‘Google AdWords’, som gør det muligt for markedsdeltagere at placere reklamer i hitlisterne i Google-søgning og også i Google reklamenetværket. Dette sker ved hjælp foruddefinerede nøgleord, som kun medfører en visning af hitlister, når der søges efter de relevante nøgleord.

Google AdWords reklamerer her for vores webside ved at vise relevant reklame på tredje udbyderes websider, i hitlisterene i Google-søgning og visning af relevant ekstern reklame på vores webside.

Når der klikkes på en tilsvarende Google-reklame, der henviser til vores webside,sætter Google en cookie. Ud fra cookien kan både vi og Google se, om du via en AdWords-reklame er kommet til vores internetside og har genereret en omsætning.

De indsamlede data anvendes af Google for at generere statistikker (f.eks. antal af de bruger, der er formidlet via Google AdWords, AdWords'-kampagnens succes etc) for vores webside. Hverken vi eller Google-AdWords reklamekunderne modtager oplysninger fra Google, som kan anvendes til at identificere dig.

Ved hjælp af de satte cookies gemmes dog personrelaterede oplysninger, f.eks. de websider du har besøgt. Google videregiver eventuelt disse data til tredje personer.

Du kan altid modsige den interesserelaterede reklamer fra Google ved at klikke på nedenstående fravalgs-link

https://www.google.de/settings/ads

Desuden anvender vi Google AdWords for at indsamle oplysninger om, hvilke af vores produkter og serviceydelser du er interesseret i. Dermed fylder vi såkaldte remarketing-lister, så Google AdWords-annoncer kan mere målrettet vises hos dig.

For at måle effektiviteten af AdWords-annoncer overfører vi også de gennemførte transaktioner på vores webside til Google AdWords. Dette er med til at skræddersy markedsføringen af fremtidige aktiviteter.

Dataenes modtager: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

e) Olapic

På vores webside anvender vi software fra Olapic, Inc. (“Olapic”). Brugerne af Olapic kan uploade egne billeder via Instagram eller vores webside, eller - efter ønske - forsyne dem med en tekst (nedenstående samlet kaldt "Bidrag") Vi anvender bidrag fra Olapic på vores webside for at tilbyde og reklamere for produkter til andre kunder i konteksten af hvad du har brugt dem til, Billederene vises både på websiderne med produktdetaljer samt nogle andre centrale steder som f.eks, hjemmesiden, og linkes med de viste produkter. Din indvilgelse til brugen af billederne på vores webside kan altid tilbagekaldes. Ret venligst din indsigelse til ovennævnte adresse. Olapic sporer desuden hvilket billede der får en positiv reaktion hos websiden brugere og især også hvilke billeder der påvirker købsadfærden på vores webside i positiv retning.

f) Bazaarvoice

Såfremt du har givet din udtrykkelige tilladelse under eller efter bestillingen ved at du har aktiveret det pågældende afkrydsningsfelt eller har klikket på en dertil beregnede knap, overfører vi din e-mail-adresse for en påmindelse at afgive en evaluering til Bazaarvoice, så du via e-mail kan afgivelse af en evaluering. Denne afgivelse kan dog altid tilbagekaldes med en meddelelse på den ovennævnte kontaktmulighed eller direkte over for Bazaarvoice. Disse evalueringer sendes via Bazaarvoice netværket til udvalgte forhandler. Bazaarvoice sporer desuden, hvilken evaluering der modtages særligt positiv af brugeren. Desuden kan det måles, hvilken evaluering der har påvirket købsbeslutningen.

Dataenes modtager: Bazaarvoice Ltd., 1 Butterwick London, W6 8DL (http://www.bazaarvoice.com/)

g) CQuotient

CQuotient er en omfattende personaliseringsløsning for websider. CQuotient er en integreret bestanddel af vores shopsystem Salesforce Commere Cloud og udnytter de nyeste revolutionære fremskridt i predictive Intelligence i fuldt omfang og forhindrer dem med funderet viden via detailhandlens problemer og den cloud-baserede teknologi-infrastruktur CQuotient anvendes at generere forslag ved hjælp af browsing-adfærd, hvilke andre produkter der kunne være af interesse for dig.

h) Tealium

Tealium er en Consumer Data Platform hvortil der sendes oplysninger til brug af websiden og også transaktionsdata.. Tealium samler bevægelses- og adfærdsdata på websiden og overfører dem i remarketing-lister, der senere kan anvendes via Google Adwords. Desuden sendes alle transaktionsdata vedrørende indkøb til Tealium, da e-mail for ordrebekræftelser eller også e-mail for nyhedsbreve kan aktiveres via Tealium (hvis tilmeldt). Tealium tillader at få et ensartet overblik på vores brugere og websidekunder og at sikre at vi kommunikerer så effektivt som muligt med dig.

i) Salesforce Commerce Cloud

Salesforce Commerce Cloud Services er en Software-as-a-Service løsning. Der er tale om en hostet service, der tillader os at udvikle og administrere et e- commerce-webside, der er nemt at tilpasse og betjene. Commerce Cloud Services omfatter Digital, den vigtigste hostede webside-service; et bestillings-management system og Commerce Cloud Einstein, der tillader at vi kan benytte kunstig intelligens for at forbedre vores E-Commerce-aktiviteter.

Commerce Cloud gemmer personrelaterede data, der behandles, f.eks. oplysninger om køberne, som besøger vores Commerce Cloud-hostet webside og oprette konti eller gennemføre transaktioner (kontaktinformationer, aktivitetsdataposter, transaktioner, optegnelser etc.).

j) Social Media Buttons

Vores webside bruger Social Media Buttons (Facebook, Youtube, Instagram), for at gøre det muligt at interagere med tredje personer.

Disse Social Media Buttons er ikke gemt som plugins via en såkaldt iFrame, men gemt som links. Ved at aktivere Social Media Buttons videreføres du direkte til den pågældende udbyders side. For overholdelsen af datasikkerhedsbestemmelser og rettighederne, aktualitet samt de der tilvejebragte informationer til databehandling er den pågældende udbyders ansvar, jf. GDPR art. 4, nr. 17

k) Facebook besøgeraktions-pixel

På vores hjemmeside bruger vi “besøgeraktions-pixel” fra Facebook Inc.

Sådan kan man spore registrerede Facebook brugeres adfærd, efter at disse med et klik på en Facebook-reklameannonce er blevet ledet videre til udbyderens hjemmeside. Således kan vi registrere effektiviteten af Facebookreklameannoncerne til statistiske og markedsforskningsformål. De således indsamlede data er anonyme for os, dvs. vi ser ikke de personlige data fra enkelte brugere. Disse data bliver dog gemt og behandlet af Facebook hvad vi informerer dig om i henhold til vores kendskab. Facebook kan forbinde disse data med din Facebookkonto og bruge disse til egne reklameformål tilsvarende Facebooks dataanvendelsesretningslinje https://www.facebook.com/about/privacy/. Du kan tillade Facebook og deres partnere at placere reklameannoncer på og uden for Facebook. Til disse formål kan der desuden gemmes en cookie på din computer.
Retsgrundlaget for brugen af denne tjeneste er art. 6 stk. 1 pkt. 1 lit. a) GDPR. Du har som led i din indvilligelse accepteret brugen af cookies også accepteret denne cookie. Du kan gøre indsigelse som følger: (Link til deaktivering og accept) du kan desuden som registreret bruger gøre indsigelse mod registreringen via Facebook Pixel og brugen af dine data til visning af Facebook Ads på følgende adresse: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Dataenes modtager: (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller hvis du bo i EU, Facebook Ireland (Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (“Facebook”))
Privacy-Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

l) Hotjar

Vore hjemmeside bruger Hotjar for bedre at kunne forstå vores brugeres behov og for at kunne optimere service og brugeroplevelse. Hotjar er en teknologiservice, som hjælper os med bedre at kunne forstå brugeroplevelserne (f.eks. hvor meget tid de tilbringer på hvilke sider, hvilket links de klikker på, hvad brugere gør og ikke gør, osv.) og det gør det så muligt for os, at opbygge og pleje vores service på grund af bruger-feedback. Hotjar bruger cookies og andre teknologier til indsamling af data om vores brugeres adfærd og deres enhed (især enhedens IP-adresse (registreret og opbevaret i anonymiseret form), enhedens skærmstørrelse, enhedstype (entydig enheds-id), browserinformationer, den geografiske position (kun land), det foretrukne sprog, som bruges til visning af vores hjemmeside). Hotjar gemmer disse informationer i en pseudonymiseret brugerprofil. Hverken Hotjar eller vi vil aldrid bruge disse informationer til at identificere enkelte brugere eller til at sammenligne disse med andre data om en enkelt bruger. For yderligere detaljer kan du læse databeskyttelseserklæringen fra Hotjar, ved at klikke på dette link.
Du kan afvise oprettelsen af en brugerprofil, lagringen af data om din brug af vores hjemmeside via Hotjar og brugen af tracking-cookies via Hotjar på andre hjemmesider, ved af følge dette afvisningslink.

8. Supplerende oplysninger og bestemmelser til enkelte serviceydelser

a) Nyhedsbrev

På dit udtrykkelige ønske sender vi vores nyhedsbrev til de emneområder, du har valgt, samt oplysninger om vores virksomhed. Bemærk, at vi kun kan sende nyhedsbrevet til dig efter du igen udtrykkeligt har bekræftet, at du ønsker at modtage brevet inden for en fravalgs- og tilvalgsproces.

De persondata, der er indsamlet ved tilmelding til nyhedsbrev-tilmelding, anvendes udelukkende til forsendelse og personalisering af nyhedsbrev (f.eks. for at kunne tiltale dig ved navn). Dit samtykke til lagring af persondata, som du har givet os for at forsende nyhedsbrevet, kan du altid tilbagekalde med fremtidig virkning. For at tilbagekalde din samtykke indeholder hvert nyhedsbrev et tilsvarende link; alternativ kan du også gerne kontakte os, således at v.i kan behandle din tilbagekaldelse Detaljer vedrørende det samtykke, du har givet os, har vi meddelt dig i tilvalgs-mailen.

b) Konkurrence

Fra tid til anden har du mulighed at deltage i konkurrencer eller lignende aktioner på vores webside. Ved disse aktioner kan der - for at afvikle aktionerne - ligeledes indsamles og gemmes personrelaterede data, hvis omfang fremgår af det pågældende deltagelsesformular. 'Data, som ikke er påkrævet til gennemførsel af konkurrencen, men f.eks. ved en gevinst tillader at kontakte dig, er udtrykkeligt markeret som frivillige oplysninger. De personlige oplysninger, der videregives til os ved en sådan konkurrence-aktion anvendes kun til afvikling af aktionen (ved en konkurrence eller for finde vinderen, meddele gevinsten og forsende den. til vinderen). Efter at aktionen er afsluttet, slettes straks alle data for de deltagere, der ikke har vundet, og den eventuelle vinders data efter den lovlige opbevaringsfrist er udløbet.

c) Online-ansøgninger

Det er muligt online at ansøge om et job hos os. Overførslen af de data du har indtastet samt de medfølgende vedhæftede filer sker her via en ukrypteret forbindelse. Vi anbefaler derfor at bruge en krypteringssoftware, når du sender dine data til os. Dine elektroniske ansøgningsdata modtages af den pågældende HR-afdeling og videregives kun til den pågældende fagafdeling eller de personer, der er betroet med afviklingen Alle involverede behandler dine ansøgningsdokumenter med omhu og absolut fortroligt.

Efter at udvalgsprocessen blandt ansøgere er afsluttet, vil vi opbevare dine ansøgningsdokumenter i 3 måneder og derefter slette dem eller tilintetgøre eventuelle kopier, såfremt vi ikke har indgået en ansættelseskontrakt med dig. Hvis vi vælger at optage dine ansøgningsdokumenter i vores ansøgningspool, vil vi kontakte dig. I denne meddelelse kan du aktivt give os lov fortsat at opbevare af dine dokumenter.

d) Online-Shop

På vores webside tilbyder vi en online-shop, hvor du kan købe vores produkter.

De data, vi der har indsamlet fra dig, anvender vi til at gennemføre kontrakten, især for at gennemføre køb og levering af produkter og gennemføre betalingen

Eventuelt behandler vi i den forbindelse dine data ligeledes til en , kontrol af din kreditværdighed, GDPR, art. 6 nr. 1 litra b) eller vi har en berettiget interesse heri, GDPR, art. 6 nr. 1 litra f). Vores berettigede interesse består, når indgåelsen af en aftale er umiddelbart forestående, så der er en finansiel tabsrisiko forbundet med detf. f.eks. ved ratebetalingskontrakter, bestilling/levering mod faktura) og indgåelse af en aftale så kun er afhængig af din bonitet.

Alt efter den valgte forsendelsestype oversender vi de nødvendige data - såfremt de er tilgængelige og såfremt du har indvilget heri, udvidet med din mailadresse og telefonnummer for at advisere forsendelsen, aftale et leveringstidspunkt eller overføre pakke-forsendelses-oplysninger - på den valgte forsendelses-serviceyder formålsbestemt til at gennemføre forsendelse og udlevering.

Desuden overfører vi de data, der er nødvendige for betalingen og evt risikostyring til den betalingsserviceyder, du har valgt. Hertil gælder nedenstående yderligere oplysninger og bestemmelser.

i) Betalingsmetode PayPal

I vores online-shop tillader vi betaling via betalingsserviceyderen PayPal. Betalingsafviklingen sker her enten via din PayPal via dit kreditkort eller din bankkonto eller via PayPal via dit kreditkort eller din bankkonto. Desuden tilbyder Paypal en køberbeskyttelse og forvaltningsydelser

Når du vælger betalingsservice PayPal i online-shop overfører dataene automatiseret til PayPal. Hermed indvilger vi udtrykkeligt til overførsel af personrelaterede data (for- og efternavn, adresse, e-mail-adresse, IP-adresse, telefonnummer(/numre) målrettet til gennemførsel af betalingen samt forebyggelse af bedrageri, hvis du vælger betalingsmåden PayPal.

Udveksling af data sker her ikke kun for at gennemføre betalingen, men også til identifikation af forebyggelse af bedrageri samt reduktion af vores tabsrisiko, derfor udveksles eventuelt data til den økonomiske situation samt den fortidige købs- og betalingsadfærd. I den forbindelse udveksler Paypal også data med kreditvurderingsagenturer, såfremt der foreligger en berettiget interesse og dette ikke modstrider med de pågældendes rimelige sikkerhedsinteresser.

En videregivelse af filerne til koncernvirksomheder kan forekomme, dette gælder også for efterfølgende serviceydere (ordrebehandler, fælles ansvarlige samt tredje personer, såfremt nødvendig for ekspedition af ordren).

Ovenstående samtykke kan altid tilbagekaldes over for Paypal med fremtidig virkning. En tilbagekaldelse påvirker her ikke overførsler, der allerede er udført.

Paypals gældende datasikkerhedsbestemmelser findes under https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Dataenes modtager: PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg

ii) Betalingsmetode kreditkort

I vores online-shop tillader vi betaling pr. kreditkort. De nødvendige kreditkort-data overføres direkte til vores betalingsudbyder Adyen og sendes ikke til os.

Valget af betalingsmetoden ‚Kreditkort‘ overføres automatiseret til Adyen. Hermed indvilger vi udtrykkeligt til overførsel af personrelaterede data (for- og efternavn,købspris IP-adresse mm.) målrettet til gennemførsel af betalingen samt forebyggelse af bedrageri, hvis du vælger betalingsmåden PayPal.

En videregivelse af filerne til koncernvirksomheder kan forekomme, dette gælder også for efterfølgende serviceydere (ordrebehandler, fælles ansvarlige samt tredje personer, såfremt nødvendig for ekspedition af ordren).

Ovenstående samtykke kan altid tilbagekaldes over for Adyen med fremtidig virkning. En tilbagekaldelse påvirker her ikke overførsler, der allerede er udført.

Dataenes modtager: Adyen B.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, The Netherlands

iii) Betalingsmetode straksoverførsel

WI vores online-shop kan du betale med straksoverførsel fra betalingsservicyderen SOFORT GmbH.

Med ovenstående betalingsmåde er det muligt at sende en realtidsegnet betalingsbekræftelse til os som sælger, således at vi straks kan begynde med at udlevere bestillingen.

Valget af betalingsmetoden ‚Straksoverførsel‘ overføres automatiseret til SOFORT GmbH. Hermed indvilger vi udtrykkeligt til overførsel af personrelaterede data (for- og efternavn, adresse, e-mail-adresse, IP-adresse, telefonnummer(/numre) bankforbindelse, PIN, TAN, købspris målrettet til gennemførsel af betalingen samt forebyggelse af bedrageri, hvis du vælger betalingsmåden straksoverførsel.

Udveksling af data sker her ikke kun for at gennemføre betalingen, men også til identifikation af forebyggelse af bedrageri,derfor udveksles eventuelt data til den økonomiske situation samt den fortidige købs- og betalingsadfærd. I den forbindelse udveksler SOFORT GmbH også data med kreditvurderingsagenturer, såfremt der foreligger en berettiget interesse og de ikke modstrider med de pågældendes rimelige sikkerhedsinteresser.

En videregivelse af filerne til koncernvirksomheder kan forekomme, dette gælder også for efterfølgende serviceydere (ordrebehandler, fælles ansvarlige samt tredje personer, såfremt nødvendig for ekspedition af ordren).

Ovenstående samtykke kan altid tilbagekaldes over for SOFORT GmbH med fremtidig virkning. En tilbagekaldelse påvirker her ikke overførsler, der allerede er udført.

SOFORT GmbH's gældende datasikkerhedsbestemmelser findes under https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/ abgerufen werden.

Dataenes modtager: SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Deutschland.

iv) Betalingsmetode giropay

I vores online-shop tillader vi betaling pr. via betalingsserviceyderen giropay . En registrering er her ikke nødvendig. Hvis du vælger denne betalingsmetode, vælger du en bankkonto, di vi bruge at foretage betaling fra. Så føres du direkte til din banks pågældende online-banking-portal og kan der foretage din overførsel som sædvanligt. Hvis din bank ikke deltage i denne betalingsmetoden kan du ikke anvende betalingsmetoden.

Ved valg af betalingsmetode Giropay i vores online-shop som betalingsmulighed videreføres ingen personrelaterede data til Giropay.

Oplysninger om Giropays databeskyttelsesoplysninger kan downloades fra https://www.giropay.de/kaeufer/sicherheit-datenschutz/

e) Kundekonto

På vores webside er det muligt at indrette en personlig kundekonto. Kundekontoen gør det muligt at benytte de valgte serviceydelser på vores webside på en personaliseret måde, at sammenknytte dem og at gemme dine foretrukne indstillinger.

f) Fit Finder®

På vores webside er det muligt at finde det barnesæde, der passer til dit barn og dit køretøj. Dertil kan du indtaste bilmærket, modellen samt evt. byggeåret og vi meddeler, hvilke barnesæder der passer til dette køretøj. Hvis dit køretøj endnu ikke er indeholdt i vores liste, er det muligt at meddele os din egen erfaring.

TDe personrelaterede data, der indsamles her, sletter vi straks efter vi har modtaget dem og har givet den pågældende oplysning. De gemmes ikke sammen med andre oplysninger f.eks. din kundeprofil.

g) Databehandling til direkte marketing

 

Reklamebreve

Inden for lovens ramme anvender vi evt. også dit navn og den kendte postadresse til at sende reklamer for egnet tilbud. Retsgrundlag er GDPR,

art. 6, nr. 1, litra f) i forbindelse med betragtning 47. Vores berettigede interesse er at fremme omsætning eller efterspørgsel hos vores eksisterende kunder. Selvfølgelig kan du altid modsige en fremtidig behandling af dine data til reklameformål. En meddelelse i tekstform til de ovennævnte kontaktdata er tilstrækkelig. Derefter sletter vi dataene fra vores fordeler. De data, der dokumenterer din indsigelse, opbevares derefter i 6 år iht. GDPR, art. 17, nr. 3, litra e). I dette tidsrum spærres dine personrelaterede data mod yderligere behandling.

Telefonreklamer

Inden for lovens rammer anvender vi ved erhvervskunder evt. navnet, stilling i virksomheden og det angivne telefonnummer for at informere om egne tilbud, din formodede interesse forudsat. Retsgrundlag er GDPR, art. 6, nr. 1, litra f) jf.. betragtning 47 ,tysk UWG § 7 nr. 2 litra 2 Vores berettigede interesse er at fremme omsætning eller efterspørgsel hos vores eksisterende erhvervskunder. Selvfølgelig kan du altid modsige en fremtidig behandling af dine data til reklameformål. En meddelelse i tekstform til de ovennævnte kontaktdata er tilstrækkelig. Derefter sletter vi dataene fra vores fordeler. De data, der dokumenterer din indsigelse, opbevares derefter i 6 år iht. GDPR, art. 17, nr. 3, litra e). I dette tidsrum spærres dine personrelaterede data mod yderligere behandling.